صحبت های جناب دکتر ابراهیم صادقی فر در هفدهمین نشست علمی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار

صحبت های جناب دکتر ابراهیم صادقی فر در هفدهمین نشست علمی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار

صحبت های جناب دکتر ابراهیم صادقی فر در هفدهمین نشست علمی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار با موضوع نشاط اجتماعی درجامعه کار و تولید

(۱۱)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>