دیرین دیرین ؛ این قسمت : تعطیلات و جاباما | فیلم

دیرین دیرین ؛ این قسمت : تعطیلات و جاباما | فیلم

دیرین دیرین ؛ این قسمت : تعطیلات و جاباما شما لطف دارید، اما به اندکی خلوت و آرامش نیاز دارم! وی با خودش میگفت روم شمال و دوستانش گفتن جا با ما .. نه لطف دارید میروم جنوب .. و دوستانش میگویند جا با ما .. او میگوید نه میخواهم تنها باشم میروم به غرب و باز میگن جا با ما .. و میگوید اصلا به شرق میروم و باز میگن جا با ما .. میگه نه مزاحمت نمیخوام .. خوشحال فکر کردی عاشق چشم و ابرویت هستیم سایت جا با ما برای همین کاره .. تخفیف استثنایی هم میدهد قبل از سفر یک سری به سایت جاباما بزنید و هتل و محل اقامت خود را اوکی کنید  سفر از تو محل اقامت از ما

(۶۷)

68
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>