دیرین دیرین این قسمت : اخبار خوب | فیلم

دیرین دیرین این قسمت : اخبار خوب | فیلم

دیرین دیرین این قسمت : اخبار خوب یه کمی هم اخبار خوب بشنویم .. در جریان تصادف اوبوس دانشجویان ۱۰ نفر جان باختند اما خوشبختانه چند میلیون دیگر که سوار اتوبوس نبود سالم ماندند … در حادثه اتشسوزی در مدرسه ای در زاهدان

(۶)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>