دیرین دیرین این قسمت : دانشیمنگاه | فیلم

دیرین دیرین این قسمت : دانشیمنگاه | فیلم

دیرین دیرین این قسمت : دانشیمنگاه مدرکتان چیست: فوق لیسانس پشت میز نشینی باید اجازه دهید اون فوق لیسانس فارق التحصیل شود .. این دانشگاه باید جوان های شایسته و فعال پرورش دهد نه یک عده آدم پشت میز نشین

(۲۳)

24
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>