این قسمت دیرین دیرین : دلار دلار | فیلم

این قسمت دیرین دیرین : دلار دلار

این قسمت دیرین دیرین : دلار دلار  چند نفر همش میگن دلار دلار میگه شما را چه گشته جواب درستی ندادید ای بابا اینا جز دلار چیزی نمیگویند آقایون مسئول چه سر مردم آوردید هر جا میریم مردم حرف از دلار میز-نند

(۳۲)

33
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>