دیرین دیرین ؛ این قسمت قفس | فیلم

دیرین دیرین ؛ این قسمت قفس | فیلم

دیرین دیرین ؛ این قسمت قفس بخاطر حفاظت از مغزهایمان آخر فرار مغزها مد شده ما هم کله مون رو کردیم توی قفس .. حالا مغز من فرار نمیکند چون میخواهم در آگهی استخدام بخش خصوصی شرکت کنم

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>