تبریک روز خبرنگار به سبک دیرین دیرین | فیلم

تبریک روز خبرنگار به سبک دیرین دیرین

تبریک روز خبرنگار به سبک دیرین دیرین  هم روز خبرنگار رو تبریک میگه : یک دو سه بریم .. مبارک مبارک روز خبرنگار مبارک ! روزنامه نگار گزارشگر روز شما هم مبارک !!!

(۱۴)

15
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>