دیرین دیرین این قسمت درآمد و هزاین | فیلم

دیرین دیرین این قسمت درآمد و هزاین | فیلم

دیرین دیرین این قسمت درآمد و هزاین.  چندیست درامدم کفافت هزاینم را نمیدهد مانده ام که چطور زنده مانده ام ؟!..  بدان که هیچ کس نمیتواند با این درامد ناچیز و این هزاین باچیز زنده بماند!! پس اینجوریه که همه زامبی هستیم نمیشه که…

(۶)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>