پاییز بخش اول از چهارفصل ویوالدی

پاییز بخش اول از چهارفصل ویوالدی

کی گفته پاییز فصل غم انگیزیه ؟

پاییز از کنسرتوی ویلن ویوالدی

چهار فصل  مجموعه‌ای متشکل از ۴ کنسرتو ویلن اثر ویوالدی است. این مجموعه که در سال ۱۷۲۳ ساخته شد، شناخته شده ترین اثر ویوالدی و همچنین در زمره مردم پسندترین قطعات دوره باروک است. ساخت موسیقایی هر کنسرتو نسبت به دیگری متفاوت است و تداعی کننده فصل مربوطه است

(۵)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>